Obchodní podmínky

Blanka Kaksová

Ič: 42954134

Velký Týnec - Vsisko, část Vsisko, U Kaple 64, okr. Olomouc

( dále jen " Provozovatel )

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro poskytování služeb uvedené na Internetového portálu svatebnilimuziny.cz (dále jen " WEB"), který provozuje Provozovatel . Kontakt: Velký Týnec- Vsisko, část Vsisko, ul. U Kaple 64, 783 72, tel. +420 777 225 002, e-mail. info@svatebnilimuziny.cz.  Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, jednající v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené Podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
Smluvní strany (zákazník a Provozovatel) se dohodly, že se budou řídit těmito Podmínkami a že jsou pro ně tyto Podmínky závazné.

2. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se tímto zavazuje, že osobní údaje zákazníků neposkytne v jakékoli podobě jiné třetí straně.
Pro případ, kdy je příjemcem služby osoba odlišná od zákazníka, zákazník prohlašuje, že má od tohoto příjemce předchozí souhlas s poskytnutím jeho/jejích osobních údajů.
Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat.

3. Podmínky a realizace prodeje služeb

Objednávkou služby činí zákazník návrh na uzavření smlouvy mezí ním a Provozovatelem.
O řádném obdržení objednávky dané služby Provozovatel zákazníka prostřednictvím jeho emailové adresy účtu informuje, a to neprodleně. Za správnost veškerých údajů v objednávce uvedených odpovídá zákazník.
Provozovatel připravý na základě objednávky zákazníkem smlouvu o poskytnutí služby (dále jen „smlouva o poskytnutí služby“)

4. Odstoupení od smlouvy objednané služby

v případě odstoupení od smlouvy v období 59 - 30 dní před realizací služby - 30% z ceny vč. veškerých objednaných služeb
v případě odstoupení od smlouvy v období 29 - 21 dní před realizací služby - 50% z ceny vč. veškerých objednaných služeb
v případě odstoupení od smlouvy v období 20 - 15 dní před realizací služby - 70% z ceny vč. veškerých objednaných služeb
v případě odstoupení od smlouvy v období 14 - 7 dní před realizací služby - 80% z ceny vč. veškerých objednaných služeb
v případě odstoupení od smlouvy v období 6 - 4 dny před realizací služby - 90% z ceny vč. veškerých objednaných služeb
v případě odstoupení od smlouvy v období 3 dny a méně před realizací služby - 100% z ceny vč. veškerých objednaných služeb

5. Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb na Webu se řídí těmito Podmínkami a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, resp. obchodního zákoníku, je-li zákazníkem podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti.
Tyto obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.6.2012.